Letný výpredaj je tu! Preskúmať

Všeobecné podmienky 11teamsports House of Clubs

11teamsports House of Clubs (ďalej len klub) je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti Topforsport sro, Bešůvka 810/19, Brno - Žebětín, 641 00, IČO: 29213291, DIČ: CZ29213291 zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 66187 (ďalej len Topforsport). Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov internetového obchodu 11teamsports.sk. Zákazníci sa stávajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím súhlasom s registráciou, alebo iným, zákonom predpokladaným prejavom vôle. Neoddeliteľnou súčasťou registrácia sú tieto Všeobecné podmienky 11teamsports House of Clubs.

 1. Členstvo v 11teamsports House of Clubs

Členom klubu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí so Všeobecnými podmienkami klubu. Zákazník môže výhody klubu využívať ihneď po úspešnej registrácii.

Členom 11teamsports House of Clubs sa zákazník stáva, ak pod svojím zákazníckym účtom splní podmienky vernostného programu, a následne tak môže čerpať všetky ponúkané výhody.

Člen klubu má právo čerpať zľavy na tovar a služby v internetovom obchode 11teamsports.sk. Spoločnosť Topforsport si vyhradzuje právo určiť tovary a služby, ktorých predaj a poskytovanie patrí do programu klubu, rovnako tak i spolupracujúcich externých partnerov.

 2. Prístup k osobnému účtu 11teamsports House of Clubs

Člen klubu sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlási na internetových stránkach 11teamsports.sk na svoj účet, kde je možné aktualizovať svoje osobné údaje. Prihlasovacie údaje sú zhodné pre všetky e-shopy spoločnosti Topforsport: 11teamsports.sk, Top4Running.sk, Top4Fitness.sk, Top4Street.sk.
V prípade podozrenia, že údaje sú známe nejaké tretej osobe, je člen klubu povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Topforsport. Za škody vzniknuté následkom neučiněného, alebo neskoro urobeného oznámenia o zneužitie zodpovedá Topforsport iba v prípade hrubého pochybenia zo svojej strany.

3. Ukončenie členstva v 11teamsports House of Clubs

Členstvo v klube zaniká, ak:: 
a/ člen klubu poskytol nesprávne údaje v prihláške, alebo zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje, či sa dopustil iného jednania v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami klubu, 
b/ na žiadosť člena klubu, 
c/ člen klubu odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov

 4. Ochrana osobných údajov členov 11teamsports House of Clubs

Zákazník svojim súhlasom k registrácii výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Topforsport spracuje osobné údaje pri registrácii uvedené do databázy, ako aj údaje získané pri obchodnom styku. Člen klubu ďalej týmto výslovne súhlasí s tým, aby spoločnosť Topforsport ako správca spracovávala v súlade so zákonom č.101 / 2000 Zb. O ochrane osobných údajov osobné údaje zaregistrované na jeho meno, a to za účelom ponuky obchodu alebo služieb a za účelom vyplývajúcim z podmienok klubu. Topforsport je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa (ov), pričom člen klubu berie na vedomie, že takto určený spracovateľ či spracovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu, prípadne do doby ukončenia činnosti klubu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a správca údaje zlikviduje.

 5. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Topforsport si vyhradzuje právo na zverejnenie fotografií a videozáznamov výhercov, vrátane mien, súťaží organizovaných v rámci klubu, vrátane mien výhercov bez finančných náhrad, s čím člen klubu súhlasí. Všetky odmeny v rámci klubu nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť Topforsport si vyhradzuje právo v prípade nutnosti upraviť Všeobecné podmienky klubu. Členovia klubu budú o týchto zmenách informovaní na internetových stránkach www.11teamsports.sk.

Spoločnosť Topforsport si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť klubu. Dátum ukončenia klubu bude oznámené na www.11teamsports.sk. 
Kontaktné údaje: https://11teamsports.sk/pg/kontakt