SEASON PREPARATION SALE – Min. 25% zľava na vybrané produkty KÚP TERAZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Topforsport s.r.o.
Společnost Topforsport s.r.o. ID: 29213291
IČ DPH: CZ29213291
se sídlem Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66187 (16.4.2010)

Internetový obchod: 11teamsports.sk

E-mail: info@11teamsports.sk

Telefon: 02 33 056 449

Tyto obchodní podmínky společnosti Topforsport s.r.o. pro prodej zboží a služeb platí pro internetový obchod umístěný na webové stránce 11teamsports.sk a skládají se z následujících článků:

Článek 1. - Obecná ustanovení
Článek 2. - Objednání zboží - Ceny, platba a dodání
Článek 3.a – Zásady zrušení
Článek 3. b - Odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku
Článek 4.a – Záruční podmínky
Článek 4.b – Reklamační řád
Článek 5. - Členský program - "House Of Clubs" Podmínky použití
Článek 6. - Poskytované doplňkové služby a zvláštní kategorie zboží
Článek 7. - Závěrečná ustanovení

Článek 1.
Obecná ustanovení

 1. Prodávajícím je obchodní společnost Topforsport sro, IČ: 29213291, DIČ: CZ29213291; se sídlem Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66187; datum založení: 16.04.2010 (dále jen “Prodávající”).
 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce 11teamsports.sk (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen"Rozhraní").
 3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírajících kupní smlouvu (dále jen "Kupní smlouva") uzavřenou mezi prodávajícím a jakoukoliv fyzickou osobou, která si objedná výrobky či služby (dále jen "Kupující" popř. "Vy") prostřednictvím e-shopu prodávajícího. Tyto obchodní podmínky jako takové tvoří spolu se Zásadami ochrany osobních údajů nedílnou součást kupní smlouvy.
 4. Používáním e-shopu kupující přijímá Zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na veškeré informace zadané prodávajícímu prostřednictvím rozhraní a které mohou být během tohoto procesu shromažďovány podle platných zákonů. Úplné znění zásad je k nahlédnutí ZDE.
 5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje všechny následující skutečnosti (a-d) a to, že kupující:

      (a) je plnoletá osoba, nebo získala povolení od opatrovníka k zadání objednávky,
      (b) je obeznámena s těmito Podmínkami a veškerými doplňujícími dokumenty,
      (c) je způsobilá uzavřít právně závaznou dohodu a
      (d) souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu plnění předmětu uzavřené kupní smlouvy.

Článek 2.
Objednávání produktů - cena, platba a doručení

 1. Rozhraní poskytuje informace o poskytovaném zboží a službách včetně cen jednotlivých produktů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků.
 2. Veškerá prezentace zboží na rozhraní je pouze informativní a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Ceny produktů jsou platné v okamžiku odeslání objednávky s výjimkou zrušení ze strany prodávajícího (viz čl. 3.a Zásady zrušení objednávky).
 4. Způsoby doručení a jejich podmínky jsou uvedeny v sekci "Doprava a Platba"v Rozhraní. Doručení zajišťuje prodávající na území Evropské unie. Náklady na dopravu se mohou lišit podle způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si volí kupující s aktuálním ceníkem dostupným v sekci "Košík".
 5. Způsoby doručení a jejich podmínky jsou uvedeny v sekci "Doprava a Platba". Prodávající neakceptuje žádné jiné platební metody než ty, které jsou uvedeny ve výše uvedené části a jsou dostupné v sekci “Košík” a nenese odpovědnost za žádné škody, které by mohly mít za následek, že by se kupující pokusil zaplatit jiným způsobem.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a prodávající nenese odpovědnost za náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, telefonní poplatky atd.).
 7. Pro objednání produktů vyplní kupující objednávkový formulář v sekci “Košík” Objednávkový formulář obsahuje zejména informace týkající se (a-d):

      (a) objednávaného zboží (kupující vloží zboží do elektronického "Košíku" v Rozhraní a v „Košíku“ si může vybrat doplňkové služby),
      (b) způsobu úhrady kupní ceny,
      (c) požadovaného způsobu doručení se souvisejícími náklady a
      (d) dodatečných služeb (pokud jsou použitelné) a souvisejících nákladů

(dále jen "Objednávka" nebo "Zadání Objednávky").

 1. Kupní smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy kupující obdrží od prodávajícího e-mail "potvrzení objednávky" spolu s podklady v trvalé podobě. Podpůrné dokumenty si můžete prohlédnout na následujících stránkách: Smluvní podmínky:Smluvní podmínky , Zásady ochrany osobních údajů
 2. Kupující může také provést objednávku e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem komunikace na dálku za podmínek uvedených v Rozhraní (na webu e-shopu). Bez ohledu na způsob, jakým byla objednávka zadána, je platná až po obdržení e-mailu "Potvrzení Objednávky" Kupujícím (viz. článek 2. (8)).
 3. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu produktů společně s náklady na dopravné a balné ve smluvené výši, není-li výslovně uvedeno jinak.
 4. V případě zpoždění dodávky bude kupující o této skutečnosti informován e-mailem. V opačném případě obdrží kupující e-mail s potvrzením, že jeho objednávka byla odeslána.
 5. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit osobní údaje zadané do objednávky tak, aby mohl opravit případné chyby vzniklé při vyplňování objednávkového formuláře nebo i zrušit objednávku (viz čl. 3.a Zásady zrušení objednávky). Prodávající nenese odpovědnost za neobdržení nebo nepřijetí objednávky nebo za obdržení nesprávných informací, ať už poskytnutých úmyslně či neúmyslně.
 6. Kupující akceptuje skutečnost, že prodávající může vyhlašovat marketingové akce "Dárek k nákupu". Pravidla těchto akcí naleznete ZDE. V takovém případě tvoří tato pravidla nedílnou součást obchodních podmínek.
 7. Prodávající může kupujícím vydat následující slevové kódy (a-b):

      (a) "Kód hodnotové slevy"opravňuje registrované a přihlášené kupující k uplatnění slevy v pevné hodnotě při zadávání objednávky. Jakmile je kód aktivní, v košíku bude kupní cena snížena o zadanou pevnou hodnotu slevy. V případě uplatnění kódu při nákupu více položek bude sleva uplatněna na každou položku samostatně a v poměru její výše ke kupní ceně objednaného zboží.
      (b) "Kód procentuální slevy"opravňuje registrované a přihlášené kupující k uplatnění procentuální slevy při zadávání objednávky. Jakmile je slevový kód aktivní, v košíku bude cena zboží snížena úměrně zadanému procentu ze slevy.

Slevový kód se vloží do pole "Vložit nový slevový kód," v sekci Košík nebo „Moje slevové kódy“ v uživatelském profilu. Slevy poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat..

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jak zaplacením celé kupní ceny zboží, tak jeho převzetím od prodávajícího nebo po vzájemné dohodě třetí osoby.

Článek 3.a
Zásady zrušení objednávky

 1. Kupující může zrušit objednávku telefonicky (+420 222 746 424) nebo e-mailem info@11teamsports.sk až do okamžiku, než prodávající zajistí dopravu ke kupujícímu. V písemném zrušení objednávky prosím uveďte číslo objednávky. Číslo objednávky je uvedeno v potvrzení objednávky, zaslaném na zadanou e-mailovou adresu po přijetí objednávky a v přehledu objednávek v uživatelském profilu kupujícího (více o uživatelských profilech viz Zásady ochrany osobních údajů).
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část v kterémkoli z následujících případů (a-e):

      (a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
      (b) dodavatel výrazně změnil cenu;
      (c) v případě zjevné chyby v ceně zboží (t.j. cena se zjevně liší od ceny obvyklé pro tento typ zboží). Zjevnou chybou v ceně zboží je např. cena o 60 % nižší, než je cena obvyklá pro tento druh zboží;
      (d) poskytnuté fakturační údaje nejsou správné nebo je nelze ověřit;
      (e) prodávající nedodává na uvedenou dodací adresu.
Pokud taková situace nastane, bude prodávající neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout Objednávku nebo odstoupit od Kupní smlouvy (Komerční prodej zboží nabízeného společností Top4Sport není povolen. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se dozví o úmyslu kupujícího zboží dále komerčně prodávat.).

Článek 3.b
Odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

 1. Kupující je oprávněn částečně nebo úplně odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů od doručení zboží jemu nebo třetí osobě určené kupujícím (jiné než přepravci). Kupující musí v této lhůtě zaslat prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující poté vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzor poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek (viz příloha I). Odstoupení doporučujeme provést tak, že kupující zašle jednoznačné oznámení na e-mailovou adresu info@11teamsports.sk prodávájícího.
 3. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, nejdříve však po obdržení vráceného zboží prodávajícím.
 4. Při vrácení zboží objednaného pomocí slevového kódu je kupujícímu vrácena pouze částka zaplacená za vrácenou položku zboží (viz čl. 2.(14)).
 5. Kromě vrácení kupní ceny má kupující v případě úplného odstoupení od smlouvy nárok na vrácení nákladů spojených s dodáním zboží, maximálně však za cenu nejlevnější přepravy nabízené prodávajícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 6. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit (a-d):

      (a) od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího;
      (b) od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
      (c) od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
      (d) od kupní smlouvy na dodávku digitálních produktů, pokud byl zahájen přístup k digitálnímu produktu.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy lze odmítnout v případě, že zboží zakoupil podnikatel nebo právnická osoba. V takových případech se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 2. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, použito nad rámec určení nebo i částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující bere na vědomí, že výše náhrady škody bude prodávajícím stanovena s ohledem na stav vráceného zboží a v případě, že zboží bude prodávajícím vyhodnoceno jako neprodejné, může být nárok na náhradu škody prodávajícím jednostranně započten proti kupujícímu.
 3. V případě, že kupující převzal bezplatný dárek společně se zbožím, které zakoupil a odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí kupující prodávajícímu i poskytnutý dárek spolu se zbožím. V opačném případě je prodávající oprávněn hodnotu nevráceného dárku jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny (viz čl. 2.(15)).

Článek 4.a
Záruční podmínky

 1. Veškeré otázky zde nezmíněné se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 2. V případě zakoupení výrobků v rámci podnikání se reklamace řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
 3. Kupující by neměl převzít poškozenou zásilku od přepravce a měl by místo toho kontaktovat zákaznický servis prodávajícího. V případě převzetí poškozené zásilky bude reklamace řešena s přepravcem.
 4. Při převzetí zásilky je kupující povinen zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné vady písemně nahlásit do 24 hodin od převzetí, pokud možno včetně foto nebo video dokumentace, na e-mailovou adresu: info@11teamsports.sk. Způsob popisu závady a další potřebné informace jsou uvedeny v článku 4. b Reklamační řád.
 5. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zaručuje kupujícímu, že v době převzetí zboží kupujícím (a-e):

      (a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly; chybí-li toto ujednání, má zboží vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem nebo ty, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího nebo výrobce;
      (b) se zboží hodí k účelu deklarovanému prodávajícím nebo k účelu, ke kterému se zboží obvykle používá;
      (c) zboží odpovídá jakostí a provedením sjednanému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
      (d) množství, velikost nebo hmotnost zboží odpovídá poptávce;
      (e) zboží odpovídá požadavkům právních předpisů

 1. Ustanovení uvedená výše se nevztahují na vadu zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, natržení či poškození při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku používání v rozporu s návodem k použití, vady vzniklé mechanickým poškozením nebo přírodními živly. Reklamaci lze tedy uplatňovat pouze na vady způsobené vadou materiálu nebo nesprávnou technologií výroby.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené funkcí nebo poruchou produktu.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží; tato lhůta může být prodloužena prohlášením v záručním listě. V případě prodloužení záruční doby určí prodávající podmínky a rozsah prodloužené záruky v záručním listě. V případě, že záruční list neexistuje, slouží ke stejnému účelu daňový doklad (faktura).
 5. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamované zboží.
 6. V případě neoprávněné a tudíž zamítnuté reklamace se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu účelně vynaložené náklady spojené s reklamačním řízením nad rámec běžného způsobu vyřízení (zejména náklady na vlastní znalecký posudek, náklady na právní zastoupení, atd.). Nárok kupujícího na úhradu nákladů spojených s úspěšným reklamačním řízením se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek 4.b
Reklamační řád

 1. V případě reklamace zboží zakoupeného u Topforsport s. r. o. je kupujícímu doporučeno postupovat dle pokynů TOHOTO návodu; nebo doporučujeme následující:
  • Nejprve zašlete e-mail s názvem produktu, číslem objednávky a podrobným popisem důvodu reklamace na info@11teamsports.sk. Náš zákaznický servis vám ochotně pomůže s vyplněním online reklamačního formuláře nebo vás informuje o alternativních krocích, které je třeba dodržet.
  • Reklamované zboží zašlete spolu s vygenerovaným číslem reklamace na místní adresu uvedenou v E-shopu v sekci “Jak uplatnit reklamaci”.
  • Spolu se zbožím pošlete všechny náležitosti, které se mohou týkat reklamované závady, uveďte přesný popis závady, případně doklad o nepravidelně se vyskytující závadě, kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa), specifikace práv, která chcete uplatnit v souvislosti s reklamací, prodejní doklad (kopie) a/nebo záruční list.
  • Kupující si může vybrat, zda uzavře pojištění pro případ ztráty, odcizení nebo zničení zásilky. Společnost Topforsport s. r. o. nehradí žádné náklady ani poštovné/přepravné, neručí za nedoručení zásilky a nepřevezme zásilky zaslané na dobírku.
  Výše uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele podle stávajících zákonů v platném znění a jejich účelem je umožnit co nejrychlejší vyřízení reklamace.
 2. Prodávající vydá písemné potvrzení (reklamační protokol) s uvedením data uplatnění práva z odpovědnosti za vady, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo způsob vyřízení reklamace.
 3. Reklamace a odstranění vad bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Při nedodržení lhůty 30 dnů je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

Článek 5.
Členský program - "House Of Clubs" Podmínky použití


Co je House Of Clubs?

 1. House Of Clubs (dále jen “Klub”) je věrnostní, bezplatný, dynamicky odstupňovaný členský program pro Kupující na e-shopech Top4Sport (dále jen „Členové“). Klub, jako takový, je zaměřen pouze na fyzické osoby a nevztahuje se na právnické osoby nebo podnikatele, kteří se snaží využívat stejné výhody (viz čl. 1 odst. 3 a čl. 7 odst. 2). Členem může být pouze osoba považovaná za dospělou podle místní legislativy. Osoba mladší 18 let se může stát členem pouze s předchozím souhlasem svého rodiče (rodičů), opatrovníka nebo zákonného zástupce. Členství v klubu je osobní a nepřenosné. Každý Kupující může mít pouze jeden Členský účet.
 2. Nejnovější verze členského programu a následné podmínky použití (viz článek 5.) jsou platné od 31.10.2022, kdy budou stávající Členové klubu automaticky převedeni na novou verzi jako členové základní úrovně se 150 body (viz. podrobnosti níže ).
 3. Kupující se mohou stát členy klubu dvěma způsoby (a-b):
      (a) tím, že se do něj aktivně zaregistrují;
      (b) prvním nákupem v e-shopu.
 4. Členství v klubu se skládá ze 4 úrovní: ZERO, BASIC, PRO a GOLD. Členové postupují úrovněmi sbíráním bodů. Při postupu do vyšší úrovně si Člen ponechá všechny výhody nabízené v předchozí úrovni a získá přístup k dalším výhodám.


Jak získat přístup k osobnímu účtu House Of Clubs?

 1. Přihlašovací údaje budou Členovi poskytnuty pro přístup do jeho účtu na Rozhraní, kde pak mohou být jeho osobní údaje aktualizovány. Informace týkající se přihlašovacích údajů Člena a zpracování osobních údajů Člena naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů
 2. Povinností člena je udržovat své kontaktní údaje aktuální. Člen je odpovědný za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů Člena. Pokud má Člen podezření, že jeho údaje byly vyzrazeny třetí straně, je povinen neprodleně informovat Prodávajícího. Společnost Topforsport odpovídá za škody vzniklé v důsledku nenahlášení nebo opožděného nahlášení zneužití pouze v případech závažného selhání na její straně. Prodejce není odpovědný za jakoukoli nefunkčnost nebo selhání systému Klubu nebo jakékoli důsledky, včetně, ale bez omezení na jakékoli nepřímé, náhodné nebo následné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku jakékoli nedostupnosti, pozastavení, úpravy nebo ukončení Klubu nebo Členství.


Jak sbírat body a jaké jsou klubové výhody?

 1. Členové sbírají body nákupem produktů v E-shopu, kde za každých utracených 25 Kč za produkty jim bude přidělen 1 bod např. nákupem zboží v hodnotě 2 500 Kč íská Člen 100 bodů. Výjimky se vztahují na nákupy doplňkových služeb (viz čl. 6 odst. 1), objednávky B2B a objednávky placené přepravci při doručení, tj. platby „hotově nebo kartou na dobírku“.
 2. Body se přidělují jako celá čísla a zaokrouhlují se na dvě desetinná místa.
 3. Body nasbírané nákupem, viz. předchozí odstavec 7, budou okamžitě přiřazeny k účtu Člena, ale budou aktivní a budou být moci uplatněny prostřednictvím odstupňovaných výhod až po příslušné lhůtě pro vrácení, 30 dní ve výchozím nastavení nebo 60 dní, v případě aktivní služby Prodloužená doba vrácení (viz články 3.b(1) a a 6.(3)) nebo jakékoliv době návratnosti, kterou by mohla diktovat probíhající marketingová kampaň. Na druhou stranu, pokud zákazník produkt vrátí, body nasbírané jeho nákupem budou odečteny z jeho Členského účtu.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu aktivit pro sbírání bodů uvedených v předchozím odstavci 7, o typu aktivity a přidělených bodech však bude Člen vždy informován dříve, než se do ní zapojí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit některé nebo všechny obdržené body, které byly přiděleny v důsledku chyby, podvodu nebo jakéhokoli neoprávněného jednání Člena.
 5. Klub je dynamický členský program dělený do úrovní, takže s každým měsícem nečinnosti, tj. bez nových bodů získaných prostřednictvím akcí popsaných v odstavci 7 tohoto článku, budou aktivní body odečteny z účtu člena. Měsíční odečtení bodů se uplatňuje podle aktivní úrovně Člena, takže z jeho účtu bude odečten následující počet bodů:
      (a) ZERO - 5 bodů
      (b) BASIC - 10 bodů
      (c) PRO - 20 bodů
      (d) GOLD - 40 bodů
 6. Požadované body v jednotlivých úrovních (v závorkách) a další výhody nabízené každou úrovní jsou následující:
      (a) ZERO (0- 99 bodů) - 5% sleva, Club Days
      (b) BASIC (100 - 299 bodů) - 5% sleva, Club Days, Přednostní přístup, 1x 250 Kč voucher
      (c) PRO (300 - 499 bodů) - 7% sleva, Club Days, Přednostní přístup, 2x 250 Kč voucher
      (d) GOLD (500 bodů) - 7% discount, Club Days, Přednostní přístup, 3x 250 Kč voucher, doprava zdarma
 7. Procentuální sleva se vztahuje na sortiment zboží určený Prodávajícím. Členové mohou po přihlášení do svého uživatelského účtu, s aktivovanou členskou slevou a procházením E-shopu toto zboží vizuálně identifikovat podle cenovek, ikon zaškrtnutí, které se objeví u cenovky a slevových štítků v zelené barvě.
 8. “Club Days” jsou opakující se marketingovou kampaní, která nabízí speciální slevy a/nebo další výhody pouze Členům. Informace o konkrétní kampani se zobrazí v E-shopu a Členové o nich budou předem informováni e-mailem.
 9. “Přednostní přístup” je služba dostupná pouze členům BASIC, PRO a GOLD, která jim poskytuje přednostní přístup k vybranému zboží. Podle jejich zájmů (historie předchozích objednávek) budou Členové informováni o produktech služby "Přednostní přístup" e-mailem.


Jak zrušit členství?

 1. Členové mohou členství kdykoliv zrušit(a-c):
      (a) vyžádáním přes odkaz v patičce jakéhokoli komunikačního e-mailu Klubu;
      (b) vyžádáním prostřednictvím odkazu v členské sekci uživatelský profil;
     (c) kontaktováním oddělení péče o zákazníky a odeslání požadavku e-mailem (info@11teamsports.sk) nebo telefonicky (02 33 056 449);
 2. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit zboží a služby, na které se vztahuje Klub i jeho smluvní strany. Jakékoli členství bude ukončeno v kterémkoli z následujících případů (a-e):
      (a) pokud člen odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů tím, že požádá o odstranění z naší marketingové databáze;
      (b) pokud má člen členství na úrovni ZERO po 6 měsících nečinnosti;
      (c) pokud člen uvede ve své přihlášce nesprávné údaje, zneužije výhody poskytované Klubem nebo svým jednáním poruší jakýkoli bod Podmínek;
      (d) pokud Prodávající určí, že Člen není způsobilý k účasti v Klubu;
      (e) pokud má Prodávající podezření, že Člen nakupuje s komerčním záměrem, tj. prodávat zboží za účelem zisku.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo uveřejnit fotografie a videa zachycující výherce jakýchkoli soutěží pořádaných Klubem, včetně jmen výherců, bez jakýchkoliv finančních kompenzací, s čímž účastí na těchto aktivitách Člen souhlasí.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozastavit nebo ukončit členský program Klubu.

Článek 6.
Další poskytované služby a speciální kategorie produktů

 1. V časti Rozhraní “Košík” si prodávající vyhrazuje právo nabízet kupujícímu na jeho žádost doplňkové služby, a to (a-b):

      (a) “Prodloužená lhůta pro vrácení”
      (b) "Pojištění zásilky"

Z jejich povahy nelze odstoupit od poskytování těchto služeb po odeslání objednávky kupujícímu.

 1. Služba "Pojištění zásilky" opravňuje kupujícího k okamžitému odstoupení od kupní smlouvy a nároku na vrácení peněz v případě poškození nebo ztráty během dodávky. Po zakoupení služby se Topforsport zavazuje přednostně řešit reklamace zboží poškozeného nebo ztraceného při přepravě.        - Platí pro všechny druhy dopravy, které Topforsport nabízí.
         - Kupující může tuto službu využívat od předpokládaného termínu dodání uvedeného v potvrzení objednávky až do 24h od dodání zboží.
         - Službu lze zakoupit pouze jednou na objednávku. Služba se vztahuje na všechno zboží v objednávce.
         - Služba není pojištěním ani jinou službou poskytovanou v rámci pojišťovací činnosti.
 2. Služba “Prodloužená lhůta pro vrácení” opravňuje Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a vrátit zakoupené zboží na delší dobu. Standardní lhůta pro odstoupení od smlouvy (viz čl. 3.b odst. 1) se v rámci této služby dále prodlužuje o dalších 30 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je tedy 60 dnů nebo déle, pokud spotřebitelská akce tuto lhůtu prodlouží.
 3. I u zboží vráceného v rámci služby “Prodloužená lhůta pro vrácení” si prodávající vyhrazuje podmínku, že zboží nesmí být použito, po uplynutí doby spotřeby, částečně nebo úplně spotřebováno nebo poškozeno nad rámec kontroly za účelem zjištění rozsahu jeho použití. Zboží by mělo být vráceno v původním obalu a s neporušenými visačkami.

Článek 7.
Závěrečná ustanovení

 1. Neplatností některého ustanovení této smlouvy nebo jakéhokoli smluvního ujednání mezi stranami není dotčena platnost a účinnost zbývajících ustanovení.
 2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
 3. Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu této smlouvy (viz příloha I).
 4. Kupní smlouva a veškeré podklady jsou vyhotoveny v češtině, kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce a řídí se českým právem.
 5. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 11.7.2022. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

PŘÍLOHA I

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Prodávající::
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, Česká republika IČ: 29213291, IČO: CZ29213291

 

Korespondenční adresa::
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Česká republika Email: info@top4sport.com Telefonní číslo: +420 222 746 424

 

POZOR! Tato adresa slouží pouze v případě, že kupující trvá na zaslání oznámení o odstoupení poštou místo e-mailu, nejedná se o adresu pro vrácení zboží. Adresu pro vrácení zboží naleznete v rozhraní našeho E-shopu v sekci “Jak vrátit zboží”

Kupující::
Jméno, příjmení:
Adresa:

Kupující tímto oznamuje prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy na toto zboží:

 

____________________________________________________________________________

Datum obdržení zboží:
Číslo objednávky:

 

Datum                                                                                                                   Podpis kupujícího