FINAL SALE – Min. 25% zľava na vybrané produkty KÚP TERAZ

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Topforsport s.r.o.

Nižšie uvedené pravidlá ochrany osobných údajov sú platné pre podnikateľské aktivity obchodnej spoločnosti Topforsport sro, IČO 292 13 291, so sídlom Bešůvka 810/19, 641 00 Brno, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 66187 (ďalej len ako Topforsport sro). Tieto pravidlá sú platné pre celú prevádzku internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Topforsport s.r.o. - 11teamsports.sk (ďalej súhrnne ako internetové obchody alebo internetový obchod) a ich relevantné časti sú platné aj pre kontakt so zákazníkmi na kamenných predajniach spoločnosti Topforsport s.r.o.

Topforsport s.r.o. je vo vzťahu k osobným údajom zákazníkov a používateľov internetových obchodov a kamenných predajní prevádzkovaných Topforsport s.r.o. správcom osobných údajov v zmysle ZOOU a nariadenia.

Adresa pre doručovanie: Lazaretní 4298 / 11A, 615 00 Brno-Židenice

Telefónne číslo: 02 33 056 449

Kontaktný e-mail: info@11teamsports.sk

Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zákazníkov a používateľov internetových obchodov či kamenných predajní Topforsport s.r.o., ktorí sú fyzickými osobami.

1. Užívateľský účet

Na každom z internetových obchodov prevádzkovaných Topforsport s.r.o. máte možnosť zaregistrovať sa ako nov1ý zákazník / používateľ a čerpať tak množstvo výhod. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko, adresu, telefón a kontaktný e-mail. Odoslaním týchto údajov a potvrdením zaslaného e-mailu dôjde k založeniu používateľského účtu. Týmto poskytujete Topforsport s.r.o. osobné údaje a súhlasíte s ich spracovaním, ako ste boli informovaní pri vyplnení registračného formulára a jeho odoslaní.

Pre prístup do používateľského účtu je nevyhnutné zvoliť užívateľské meno a heslo. Zvoľte ich prosím tak, aby ste v maximálnej možnej miere zamedzili ich neoprávneného použitia treťou osobou. Hoci sa snažíme Vaše osobné údaje maximálne chrániť, pri užití správnych prihlasovacích údajov už nemôžeme ďalej overovať, či ste to skutočne Vy, kto sa k účtu prihlasuje. Ak by došlo k zneužitiu Vašich prihlasovacích údajov, získa ten, kto údaje zneužil, prístup k Vašim osobným údajom zadaným pri registrácii. Prihlasovacie údaje do užívateľského konta preto uchovávajte v tajnosti. V opačnom prípade nenesie Topforsport s.r.o. zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu či údajov v ňom obsiahnutých treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. Rovnako môžeme naložiť aj s užívateľským účtom, prostredníctvom ktorého bude dochádzať k porušovaniu legislatívy alebo dobrých mravov. V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte, prípadne môžete využiť niektorý z vyššie uvedených kontaktov k tomu, aby ste nám zmenu oznámili.

2. Ochrana osobných údajov

Vyplnením objednávky, založením užívateľského účtu, prihlásením k odberu noviniek, komentovaním a hodnotením tovaru či uplatnením práv z kúpnej zmluvy poskytujete Topforsport s.r.o. niektoré Vaše osobné údaje. Ako Vás informujeme pri zadaní osobných údajov, väčšinou z týchto úkonov udeľujete súhlas so spracovávaním poskytnutých osobných údajov v uvedenom rozsahu a k uvedeným účelom, a to vo väčšine prípadov až do doby vyjadrenia nesúhlasu s ďalším takýmto spracovaním. Pre spracovanie Vašich osobných údajov totiž musíme vždy mať zákonný dôvod. V prípade registrácie na odber noviniek a založenie používateľského účtu bez objednania tovaru je takým zákonným dôvodom Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov, ktorý udeľujete odoslaním zadaných osobných údajov a načítaním odkazu z potvrdzovacieho e-mailu. Ak údaje zadávate pri objednávke tovaru, jeho vrátení alebo reklamácii, je zákonným dôvodom ich spracovania skutočnosť, že údaje potrebujeme k uzavretiu kúpnej zmluvy a plneniu našich povinností z nej vyplývajúcich. V niektorých prípadoch môžeme časť Vašich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu) spracovávať z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorým je najmä rozvoj, propagácia a zlepšovanie nášho podnikania.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZOOU"), v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len ako "nariadenie").

2.1 Čo je osobným údajom?

Osobným údajom je taká informácia, ktorú nám poskytujete v rámci vyplnenia objednávky, registrácie a ďalších činností na niektorom z internetových obchodov prevádzkovaných Topforsport s.r.o. alebo pri osobnom rokovaní na kamennej predajni. Osobným údajom sa rozumie každá informácia, ktorá identifikuje alebo môže identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú tak najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, fotografie, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo. Môžu nimi byť ale aj menej obvyklé údaje, ako je napríklad číslo účtu, pretože aj jeho prostredníctvom môže dôjsť k identifikácii konkrétnej osoby.

Niektoré údaje získavame automaticky v priebehu Vašej návštevy internetového obchodu. Týmito údajmi sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenie a operačný systém, doba a počet prístupov na webové rozhranie, informácie získané pomocou súborov cookie a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez založenia užívateľského účtu a bez ohľadu na to, či na internetovom obchode nakupujete alebo nie. Tieto ďalšie údaje nám pomáhajú zisťovať súbory cookie, o ktorých používaní sme Vás informovali po Vašom príchode na stránky internetového obchodu.

Nie je rozhodujúce, či osobné údaje zdieľate na internete alebo pri objednávke tovaru na predajni. Pokiaľ i tam, pri osobnom kontakte s našim zamestnancom, informujete svoje osobné údaje za účelom objednania tovaru či jeho dodania, vzťahujú sa na Vás ďalej uvedené informácie.

2.2 Ako sú osobné údaje využívané?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov Vám umožňujeme prístup k Vášmu užívateľskému účtu a využívanie s tým spojených výhod v rámci vášho pohybu na stránkach internetového obchodu. Sú pre nás tiež potrebné v prípade, že u nás objednáte tovar, aby sme vedeli, s kým zmluvu uzatvárame, mali Vám tovar ako doručiť a v prípade potreby Vás mohli kontaktovať.

Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom riadenia Vášho používateľského účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania na analýzu správania používateľov stránok internetových obchodov prevádzkovaných Topforsport s.r.o.

Údaje môžu byť tiež využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. k vedeniu databázy zákazníkov, registrovaných užívateľov a odberateľov noviniek a k ponuke tovarov a služieb, a to po dobu neurčitú, najdlhšie však do vznesenia námietky či žiadosti o vymazanie údajov, čo je v týchto pravidlách vysvetlené ďalej. Odoslaním objednávky alebo založením používateľského účtu súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, o čom sme Vás pred poskytnutím osobných údajov informovali.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete tiež kedykoľvek odvolať formou emailu na našu kontaktnú emailovú adresu alebo prostredníctvom odkazu v obchodnom oznámení.

2.3 Ako spravujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť Topforsport s.r.o. je správcom osobných údajov v zmysle ZOOU aj nariadenia.

Spracovaním Vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Spracovateľom je osoba, ktorej za nami stanoveným účelom odovzdáme Vaše osobné údaje a táto s nimi nemôže svojvoľne nakladať, ale vždy len spôsobom, ktorý jej určíme. Môže to byť napríklad prevádzkovateľ dátových úložísk, na ktorých máme Vaše osobné údaje uložené.

Osobné údaje z uskutočnených obchodov budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie kúpnej zmluvy a pre zabezpečenie realizácie práva a povinností kupujúceho i predávajúceho. Údaje spracované z týchto dôvodov nebudú spracovávané po dobu dlhšiu ako 10 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ budú osobné údaje spracovávané na základe registrácie na odber noviniek či vytvorenie používateľského účtu, budú údaje spracované do okamihu, kedy odvoláte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre tieto účely, alebo nám dáte iným spôsobom najavo, že si už spracovanie Vašich údajov neželáte. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

2.4 Komu sú osobné údaje odovzdávané?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe bez toho aby sme Vás o tejto možnosti pri ich získaní neinformovali, pokiaľ nutnosť odovzdanie údajov nevyplýva z povahy účelu, ku ktorému sú poskytované. Tieto ďalšie osoby môžu byť predstavované externými dopravcami a osobami podieľajúce sa na dodanie tovaru, prípadne poskytnutie služby. Takýmto osobám sú Vaše osobné údaje predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru alebo poskytnutie služby. Ak budeme Vaše údaje využívať na marketingové účely, môžeme ich odovzdať osobe, ktorá pre nás tieto činnosti zabezpečuje, a to opäť len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytovanú marketingovú službu.

Heureka

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu.

Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely.

Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

2.5 Aké práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov máte?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte celý rad práv a oprávnení, ktoré môžete voči správcovi osobných údajov uplatňovať. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom spracovávaným Topforsport s.r.o. a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, aké údaje o vás spracovávame, informácie o zdrojoch týchto údajov, informácie o príjemcoch týchto údajov). Tieto informácie Vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie, rovnako tak ako potvrdenie, či o vás nejaké osobné údaje spracovávame. Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Ďalej máte právo požadovať opravu nepresných alebo následne zmenených osobných údajov alebo ich vymazanie, prípadne namietať proti spracovaniu osobných údajov. Na základe Vašej písomnej žiadosti odstránime Vaše osobné údaje z databázy. Žiadosť o výmaz osobných údajov by mala byť založená na niektorom z dôvodov ustanovených v čl. 17 ods. 1 nariadenia. Do doby, než rozhodneme o Vašej požiadavke na opravu osobných údajov či ich vymazanie máte právo požadovať, aby sme spracovanie dotknutých údajov obmedzili.

Ak osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ ho odvoláte, nie je tým dotknutá oprávnenosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

V prípade, že Vaše údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu na ich spracovanie, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a my Vaše údaje nebudeme spracovávať až do doby, než preukážeme závažné oprávnené dôvody na ich spracovanie. Ak by naším oprávneným záujmom bol priamy marketing, bude vznesenie námietky bez ďalšieho znamenať ukončenie spracovania osobných údajov na tento účel.

Ak je právnym dôvodom spracovania vašich osobných údajov udelenia súhlasu s ich spracovaním a je vykonávané automatizovane, t. j. napríklad ich automatickým uložením do databázy po ich zadaní v internetovom obchode, máte právo požadovať, aby sme Vám za účelom ich odovzdania inému správcovi tieto údaje poskytli v strojovo čitateľnom formáte.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo spracovateľ osobných údajov vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ZOOU alebo nariadením, môžete:

  • požiadať nás alebo spracovateľa o vysvetlenie
  • požiadať, aby sme my alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav - najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov
  • podať sťažnosť proti takémuto spracovaniu na Úrade pre ochranu osobných údajov

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov v Českej republike. Toto ustanovenie sa nedotýka Vášho oprávnenia obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

3. Ďalšie súvislosti používania internetových obchodov spoločnosti Topforsport s.r.o.

3.1 Čo sú to súbory cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Súbory cookie sú textové súbory uložené v počítači alebo inom elektronickom zariadení každého návštevníka internetového obchodu, ktoré umožňujú napríklad analyzovať, ako ho návštevníci používajú. Webové stránky, ktoré uložili súbory cookies do vášho prehliadača, potom dokážu zistiť, či už ste navštívili danú stránku, či máte položky v košíku alebo vypĺňate formulár, prípadne či ste prihlásení.

Pri prvom pripojení na našu webovú stránku sa vám zobrazí cookies banner, ktorý vás vyzve na udelenie súhlasu s používaním súborov cookies na našej webovej stránke. Na základe vášho súhlasu používame analytické a marketingové súbory cookies, ktoré nám umožňujú optimalizovať stránku a ponúkať vám relevantné reklamné správy. Je na vašej voľbe, či tieto súbory cookies a iné podobné techniky prijmete, a to buď výberom tlačidla "Prijať všetko" na paneli súborov cookies, alebo nastavením súhlasov so súbormi cookies podľa vašich preferencií a potrieb v podrobnejších nastaveniach. Súhlasy, ktoré ste udelili, môžete kedykoľvek zmeniť rovnakým spôsobom (napr. prostredníctvom odkazu v pätičke stránky alebo v podrobnejších nastaveniach), pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

3.2 Môžete úplne zabrániť ukladaniu súborov cookie vo svojom počítači?

Používanie súborov cookies môžte odmietnuť v centre predvolieb, ako je opísané vyššie, alebo výberom príslušných nastavení v internetovom prehliadači, ktorý používate. V tejto súvislosti sa môžete obrátiť na výrobcu vášho internetového prehliadača. Úplným odmietnutím používania súborov cookies v nastaveniach prehliadača sa môže stať, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie, ktoré sú bežne dostupné na stránkach online obchodu. Niektoré súbory cookies sú potrebné na ich bezproblémové fungovanie. Tieto potrebné súbory cookie sme oprávnení používať bez vášho výsloveného súhlasu, preto v centre preferencií nie je možnosť ich odmietnuť. Sme však povinní vás o používaní týchto súborov cookies informovať, čo sme urobili prostredníctvom panela súborov cookies a tohto dokumentu.

3.3 Kategórie súborov cookie

Na našej webovej stránke používame tieto kategórie súborov cookies:

Funkčné súbory cookies

Zhromažďovanie a ukladanie týchto súborov cookies nám pomáha zabezpečiť správnu základnú funkčnosť našej webovej stránky. Spracovanie týchto údajov je potrebné napríklad na zabezpečenie procesu registrácie, prihlásenie, zabezpečenie webovej stránky proti útokom, zlepšenie funkčnosti webovej stránky, prispôsobenie funkčnosti, monitorovanie rýchlosti načítania stránky atď. Bez týchto údajov nemôže webová stránka správne fungovať, a preto ju nie je možné odmietnuť.

Analytické súbory cookies

Analytické súbory cookies nám umožňujú získavať informácie o aktivite používateľov na našich webových stránkach v priebehu času, čo nám umožňuje zlepšovať naše webové stránky podľa vašich potrieb. Používajú sa napríklad na sledovanie toho, ako často sa používatelia vracajú, odkiaľ prichádzajú, aké sú ich obľúbené stránky a ako interagujú s rôznymi zložkami a funkciami našej webovej stránky.

Marketingové súbory cookies

Spracovanie údajov z marketingových súborov cookies nám umožňuje zobrazovať vám reklamu na iných webových stránkach. Používajú sa aj na sledovanie reklám, na ktoré kliknete, alebo akcií, ktoré vykonáte po kliknutí na reklamu. Spracovanie týchto údajov nám tiež umožňuje vytvárať a zobrazovať reklamy na mieru.