5% extra zľava pre členov klubu práve teraz Staň sa členom

Obchodné podmienky e-shopu Topforsport s. r. o.

spoločnosti Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, IČO: 29213291, DIČ: CZ29213291, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 66187. Všeobecné obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením s ustanovením § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodná spoločnosť Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, IČO: 29213291, DIČ: CZ29213291. Register: KS v Brne, oddiel C, vložka 66187, dátum zápisu: 16.4.2010. Platca DPH. Mobilný telefón: 0233056449 E-mail: info@11teamsports.sk Bankové spojenie:

 • Pre platby v CZK: 2535700109/2600 (Citibank), IBAN: CZ3026000000002535700109 , SWIFT: CITICZPX
 • Pre platby v EUR: IBAN: DE41502109000220176614 (Citibank), SWIFT: CITIDEFF
 • Pre platby v HUF: HU86108000077000000015467002 (Citibank), SWIFT: CITIHUHX
 • Pre platby v RON: RO10CITI0000000000316814 (Citibank), SWIFT: CITIROBU

Prevádzky: Prevádzková doba a adresy jednotlivých prevádzkarní sú uvedené na webovej stránke v sekcii Kontakty.

Adresy servisných miest: Adresy servisov jednotlivých výrobcov poskytneme na požiadanie.

1. Predávajúcim je spoločnosť:

Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len ,,kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len ,,kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Predávajúci je obchodná spoločnosť Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, IČO: 29213291, DIČ: CZ29213291. Register: KS v Brne, oddiel C, vložka 66187, dátum zápisu: 16.4.2010 (ďalej len ,,predávajúci“).

Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese 11Teamsports.sk, Top4Running.sk, Top4Fitness.sk, Top4Street.sk (ďalej len ,,webová stránka“) a to prostredníctvom webových stránok (ďalej len ,,webové rozhranie obchodu“).

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa riadi slovenským právom.

Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Ustanovenia dojednané v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho, príp. prepravcu, súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok je možní stiahnuť v tlačovej podobe a sú dostupné k nahliadnutiu v prevádzkarňach spoločnosti Topforsport s.r.o.

2. Obchodné podmienky pre konečných užívateľov

Spôsoby dodania tovaru

Prepravnou službou: Spôsob dopravy a jej podmienky nájde zákazník v sekcii „Doprava“ na internetových stránkach. Dopravu zaisťuje dodávateľ na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu môžu byť rôzne na základe zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený v sekcii „košík“ alebo je možné si ho vyžiadať v prevádzkarni dodávateľa v písomnej podobe. Osobný odber: Objednaný tovar si môžete zadarmo vyzdvihnúť na našej prevádzkarni.

Spôsoby platby

Na dobierku: Pri voľbe platby na dobierku zaplatíte celú čiastku za objednaný tovar prepravcovi. Platbu je možné uskutočniť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Kartou online: Platba jednoducho kartou online. Prostredníctvom portálu GOPAY môžete bezpečne a rýchlo zaplatiť ktoroukoľvek z bežných platobných kariet. Prijímame tieto platobné karty: MasterCard, EuroCard, Maestro, VISA a Visa Electron.

Ceny a podmienky prepravy sa riadia zvoleným spôsobom odberu.

Dodacie lehoty

Tovar, ktorý je skladom, Vám v prípade na dobierku expedujeme do 24 hod. na akúkoľvek adresu v Slovenskej republike. Tovar, ktorý nie je na sklade, expedujeme zvyčajne do 5-10tich pracovných dní, poprípade na základe dostupnosti od dodávateľa. V prípade predlženia dodacej lehoty bude zákazník včas upovedomený.

3. Ďalšie dojednania

Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávky tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávky tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávkach tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje, ktoré sú uvedené v užívateľskom účte, sú pri objednávkach tovaru posudzované ako správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sú podstatné k prístupu do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac než tri rok nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

HEUREKA

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu.

Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely.

Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje kupujúceho sú dôverné a sú spracovávané predávajúcim len za účelom vybavenia objednávky kupujúceho, vedenie užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií kupujúcemu.

Kupujúci udeľuje súhlas so zhromaždením, uchovávaním a spracovávaním poskytnutých osobných údajov na dobu neurčitú. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytnuté dobrovoľne. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene poskytnutých osobných údajov. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Kupujúci si je vedomý, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným predávajúcemu, popr. odmietnuť súhlas pri objednávke alebo registrácii tým, že do poznámky zadá odmietnutie. Po celú dobu, na ktorú je súhlas udelený, má kupujúci právo na informácie o spracovaní ním poskytnutých osobných údajov, najmä má právo žiadať predávajúceho o vysvetlenie, odstránenie závadného stavu vrátane blokovania, uskutočnenia opravy, doplnenia alebo likvidácie osobných údajov a taktiež má právo obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov. Kupujúci je oprávnený požadovať informáciu, aké osobné údaje o ňom predávajúci spracováva. Informácia bude poskytnutá bez zbytočného odklad za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

Predávajúci si vyhradzuje právo použiť kontaktné údaje kupujúceho k zasielaniu informácií dôležitých pre plnohodnotné využívanie ním poskytovaných produktov a služieb, a to v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., s čím kupujúci súhlasí. Každý kupujúci má právo na zasielanie týchto informácií zo strany predávajúceho kedykoľvek zakázať a to odpoveďou na ktorúkoľvek zo zaslaných správ.

Súhlas je taktiež možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného nesúhlasu so spracovaním osobných údajov na adresu Topforsport s.r.o., Bešůvka 19, Brno – Žebětín, 641 00.

Spracovanie cookies

Cookies sú drobné textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si prehliadate. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Podľa neho rozoznajú, ktoré stránky ste nedávno navštívili, či máte rozpracovaný nejaký formulár alebo či ste prihlásení. Cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k tzv. ukladaniu cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Internetová objednávka

Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník obdrží automatickú odpoveď prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá obsahuje informáciu o úspešnom prijatí, spôsobe našej ďalšej komunikácie a presnej špecifikácii objednaného tovaru vrátane cien. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká dodaním objednaného tovaru, a to na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky s výnimkou ustanovení Storno objednávky zo strany predávajúceho viď. Storno objednávky.

Objednávku môže kupujúci zadať tiež emailom, telefonicky, osobne či inou vhodnou formou za podmienok prezentovaných na webovom rozhraní.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

Výber modelu obuvi

Kopačky

Pred zvolením modelu si rozmyslite, aké vlastnosti by Vami vybraný model mal spĺňať, na aký účel (či športové aktivity a na akom povrchu) ho hodláte používať a v akých podmienkach. Každá obuv je vyrobená na určitý druh používania a tomu sú prispôsobené aj jej vlastnosti.

Dlhšiu životnosť zaistíte správnym výberom vonkajšej podošvy pre príslušný povrch, označenie modelov obuvi pre správne použitie:

 • SG (Soft Ground) = mäkký a veľmi mäkký prírodný povrch
 • FG (Firm Ground) = suchý prírodný povrch
 • HG (Hard Ground) = veľmi tvrdý, suchý povrch a škvárové ihrisko
 • AG (Artifical Ground) = vyvinuté so špeciálnymi vlastnosťami pre umelé povrchy. Optimálna podošva pre moderné umelé trávniky
 • TF (Turf) = tvrdé ihrisko, umelá tráva - topánky sú vyvinuté tak, aby odolali bočným tlakom, ktoré spôsobuje hra na umelej tráve
 • IN (Indoor) = hala - hladké lakované povrchy (parkety ošetrené vrstvou laku)
 • HG J. (Hard Ground junior) = všetky prírodné povrchy, tiež tvrdé povrchy
 • (= detské topánky)

Bežecká obuv

Pred výberom modelu si rozmyslite, aké vlastnosti by Vami vybraný model mal spĺňať, na aký účel (či športové aktivity a na akom povrchu) ho hodláte používať a v akých podmienkach. Každá obuv je vyrobená na určitý druh používania a tomu sú prispôsobené aj jej vlastnosti.

 • "povrch"
 • cesty
 • dráha
 • trail

Správna veľkosť a tvar obuvi

Pri výbere športovej obuvi dbajte na to, aby zvolená veľkosť presne zodpovedala potrebám vašich nôh. Starostlivo si zvoľte typ topánky podľa tvaru a šírky Vášho chodidla, výšky klenby, výšky priehlavku a tvare pätnej kosti. Športovú obuv je nevyhnutné obzvlášť starostlivo vyskúšať. Noha musí byť pevne fixovaná, aby nedochádzalo k pohybu nohy v topánke a následne k poškodeniu podšívok vnútornej stielky v pätovej oblasti. Nevhodne zvolený model, typ či veľkosť obuvi bohužiaľ nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii!

Platnosť cien, platobné podmienky

Ceny tovaru sú denne aktualizované, možno si ich overiť u jednotlivých položiek a platné sú v momente objednania.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Pri emisii zľavových poukážok sa percentuálna zľava vypočítava, a to aj v prípade už zlacneného tovaru, vždy len z maloobchodných cien pred zľavou.

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Zálohy na tovar

U špecifického tovaru, ktorý je len na objednávku, môže byť požadovaná nevratná záloha v obvyklej výške 100% z predajnej ceny tovaru. O podrobnostiach budete pri objednaní informovaní zamestnanci spoločnosti.

Daňový doklad a záručný list

Daňový doklad je vždy súčasťou zásielky alebo osobného predaja. Záručný list je vystavovaný v závislosti od podmienok oficiálneho dovozcu. V prípade, že zásielka obsahuje len daňový doklad, slúži tento doklad zároveň ako záručný list.

Ostatné dojednania

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
Orgán dohľadu:

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že predávajúci môže vyhlásiť spotrebiteľskú akciu "Darček pri nákupe". Pravidlá týchto akcií nájdete TU. Tieto pravidlá tvoria neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci má v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Ak na žiadosť podľa predošlého bodu odpovedal predávajúci zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods.2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Kupujúci má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov , najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/. Kupujúci môže na riešenie sporu tiež využiť platformu na riešenie sporov online https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh kupujúceho u subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:

 • kupujúci musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
 • kupujúci musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy kupujúci odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
 • vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
 • subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
 • subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
 • nesmie ísť o spory podľa § 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Návrh musí obsahovať:
a) identifikačné údaje strán sporu,
b) úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),
c) označenie, čoho sa navrhovateľ domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),
d) dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácie),
e) vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,
f) dátum a podpis navrhovateľa.

K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naše korešpondencia a pod.), a ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom emailu.

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu končí
a) uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),
b) vydaním odôvodneného stanoviska,
c) odložením návrhu (napr. spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu),
d) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e) zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f) vyčiarknutím oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže požadovať za začatie riešenia sporu od kupujúceho poplatok, ktorého výšku zverejňuje na svojom webovom sídle.

Náklady spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov znáša každá strana sporu samostatne. V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa samozrejme vždy môžete obrátiť na súd. Samozrejme tiež nemusíte ani možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.

4. Záručné a Reklamačné podmienky pre SR a konečných užívateľov

Všetky nepopísané skutočnosti sa riadi Občianskym zákonníkom a zákonom O ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Prevzatie zásielky

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúcemu je odporúčané nepreberať od prepravcu poškodenú zásielku a kontaktovať naše reklamačné oddelenie. V prípade prevzatia poškodenej zásielky bude k reklamácii pristupované v spolupráci s prepravnou službou.

Po prevzatí tovaru je odporúčané tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať a prípadné zistené chyby bez meškania oznámiť písomnou formou na e-mail: info@11teamsports.sk alebo telefonicky 02 33 056 449
Spôsob popísania vady a ďalšie potrebné informácie, sú uvedené v článku "Vybavenie reklamácie" na webových stránkach.

Prvé použitie tovaru

Kupujúcemu sa pred prvým použitím tovaru odporúča riadne preštudovať návod na použitie a dôkladne sa oboznámiť s jeho funkciou. V prípade použitia tovaru v rozpore s návodom na použitie nemôže byť servisom prípadná vada, týmto konaním vzniknutá, uznaná ako záručná. Návod na použitie nájdete v obchodných podmienkach a v ucelenom znení potom v prílohe č. 1 v kapitolách Záväzné pokyny pre používanie a ošetrovanie obuvi a Zvláštny návod na starostlivosť o vrchné materiály. Ak tento návod chcete zaslať v tlačenej podobe, uveďte to vždy pri dokončení objednávky do poznámky.

Správna údržba obuvi predlžujúca jej životnosť:

 • Športová obuv nesmie byť nikdy praná v práčke! Koža i ostatné špeciálne materiály na báze umelých hmôt môžu byť praním v práčke poškodené a ich vzájomná priľnavosť, štruktúra a vlastnosti zmenené.
 • Modely, ktoré majú vrchný materiál z umelej kože, môžu byť čistené jemnou kefou (výborne poslúži staré kefky na zuby) aj bez použitia vody, teda nasucho.
 • Topánky vyžadujú jednoduché čistenie. Postup je nasledujúci: použite teplú vodu, mydlo (nie prací prášok, ani aviváže!), kefu a nečistoty opatrne odstráňte.
 • Športová obuv nesmie byť nikdy sušená tak, že sa položí priamo na vyhrievacie teleso alebo použitím zvýšenej teploty (napr. fénom), nesmie sa pokladať blízko radiátora, nechávať ležať na slnku a pod. Povrch musí usychať pozvoľna - zvnútra von, inak môže dôjsť k popraskaniu a zatvrdnutiu povrchu. Koža, syntetická koža, technické tkaniny a lepidlá môžu byť prílišným teplom poškodené! Týmto sa tiež znižuje životnosť obuvi.
 • Kvalitné vyschnutie zamedzí rast baktérií a plesní, ktoré spôsobujú zápach a plesňové ochorenia nôh.
 • Pot taktiež obsahuje kyseliny, ktoré môžu vaši obuv časom poškodiť, a preto vždy spolu s obuvou noste kvalitné ponožky! Pre obmedzenie zápachu posypte vnútornú stranu obuvi jedlou sódou alebo profesionálnym prostriedkom starostlivosti o nohy.
 • Metóda vysúšaniu obuvi: mokrú obuv vypchať novinovým papierom a sušíme pri izbovej teplote.v
 • Ak chcete dosiahnuť, aby obuv po dobu nosenia nezmenila ani minimálne svoj tvar, používajte napínače.
 • Neskompletujte topánky, kým všetky ich časti (vrátane šnúrok) nevyschnú.
 • Obuv používajte vždy k tomu druhu športu, pre aký je určená.
 • Obuv používajte vždy riadne zaviazanú, aby nedochádzalo k pohybu nohy v topánke a tým k poškodeniu podšívok vnútornej stielky v pätnej časti. Šnúrky majte zaviazané až do posledného otvoru, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu textilných alebo kovových pútok.
 • Obuv používajte vždy len dokonale suchú, opakované používanie vlhké obuvi výrazne skracuje životnosť!
 • Po použití vo vlhkom prostredí je vždy nutné obuv čo najskôr nechať dokonale vyschnúť. Nevkladajte vlhkú obuv do tašiek či igelitových tašiek.
 • Obuv obúvajte a vyzúvajte rozviazanú. Pri obúvaní používajte lyžicu. Zošliapanie a deformácie pätného goliera skráti životnosť topánky a obmedzí jej schopnosť chrániť vašu pätu a členok!

ZVLÁŠTNY NÁVOD NA STAROSTLIVOSŤ O VRCHNÝ MATERIÁL

Koža:: Na dosiahnutie najlepšieho výsledku by ste mali pred prvým použitím kožené topánky očistiť, ošetriť krémom, vyleštiť a opatriť impregnáciou. Na čistenie použite čistiaci prípravok na kožu, alebo malé množstvo kvalitného mydla. Po vyschnutí aplikujte kvalitný ošetrujúci prostriedok. Riaďte sa pritom návodom výrobcu. Vyleštite obuv krémom na topánky alebo leštidlom neutrálnej farby, alebo farby o niečo svetlejšie než je farba obuvi. Nikdy neleštite vlhké topánky! Nakoniec aplikujte impregnačný sprej, najmä ak bude obuv vystavená extrémnej vlhkosti, blatu alebo mastnote.

Semiš a NUBUK: Obuv zo semišu a nubuku je vďaka svojim vláknam zvlášť náchylná k znečisteniu. Pred prvým nosením ju ošetrite kvalitným impregnačným sprejom na semiš / kožu na báze silikónu a ošetrenie opakujte kedykoľvek sa pri vlhkosti voda prestane na povrchu zrážať do kvapiek. Pravidelne ju čistite pomocou čistiaceho prípravku na semiš / nubuk na báze rozpúšťadla. Nenoste obuv zo semišu a nubuku v extrémne daždivom počasí a vlhkom prostredí.

SIEŤOVINA: Obuv zo sieťoviny bude odolnejšia proti znečisteniu, pokiaľ ju pred prvým nosením ošetríte silikónovým impregnačným sprejom.

Práva zo zodpovednosti za vady, podmienky uplatnenia týchto práv

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom bode podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím v rozpore s návodom na použitie, na chyby vzniknuté mechanickým poškodením, živelnou pohromou (voda, piesok, oheň atď.)

Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú funkčnosťou alebo poruchou výrobku.

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho prejav vôle spotrebiteľa (uplatnenie práva z chybného plnenia). Pre rýchle vybavenie reklamácie predávajúci odporúča súčasne s reklamáciou odovzdať či zaslať predávajúcemu aj reklamovaný tovar.

Pri predaji spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru, táto doba môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záruky predávajúci v záručnom liste (potvrdenie) určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. V prípade, že záručný list (potvrdenie) neexistuje, slúži ako záručný list (potvrdenie) daňový doklad - faktúra. Dátum predaja je vyznačené na predajnom doklade, prípadne aj na záručnom liste.

Vybavenie reklamácie

Kupujúcim sa odporúča v prípade reklamácie tovaru zakúpeného u firmy Topforsport s.r.o. postupovať nasledujúcim spôsobom:

 • V prípade internetovej objednávky v prehľade objednávok vyplniť reklamačný formulár pre vybraný produkt a tovar spolu s kópiou faktúry zaslať na adresu Zásielkovňa.sk - ID 99389678 Kopčianska 82/A 851 01 Bratislava
 • Dodať spolu s reklamovaným tovarom všetky súčasti, ktoré môžu s chybou súvisieť, presný popis vady, prípadne dôkaz prejavu vady, ktorá vzniká iba občas, kontaktné informácie (telefón, e-mail), špecifikáciu práv, ktoré chcete v súvislosti s reklamáciou uplatniť, predajný doklad (kópiu) a záručný list.
 • Zásielka s reklamovaným tovarom by mala byť dodaná v riadnom bezpečnom obale ako cenný balík (nie dobierkou).

Uvedené odporúčania nemajú vplyv na možnosti a práva spotrebiteľa vyplývajúce z Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a majú slúžiť iba pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie výrobku.

O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie - reklamačný protokol.

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Zamietnutie reklamácií:

 • Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho bežného opotrebovania, nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Nesprávnym používaním máme na mysli najmä použitie modelov topánok určených pre špecifické povrchy, používaných na povrchoch odlišných od špecifikácie. 1. a) užívanie futsalovej obuvi na florbal je dôvod na zamietnutie reklamácie, pretože florbalová obuv je viac chránená na vonkajšom priehlavku a hlavne na špici, aby nedošlo k predratiu.
  2. b) halová obuv používaná na tvrdých povrchoch, ako je betón, asfalt či špeciálne betónové povrchy natreté nanovrstvou špeciálnej gumy, takzvané americké betóny, je v rozpore s ich určením. Takéto povrchy sú na sálový obuv absolútne nevhodné!
  3. c) použitie obuvi s označením SG, FG, HG, IN (kapitola Výber modelu obuvi) na umelej tráve je taktiež dôvod zamietnutia reklamácie. Pre umelé trávy používajte modely s označením AG
 • Reklamovať tiež nemožno obuv poškodenú v dôsledku zdravotných anomálií (pätové výrastky, chybný došľap pod.).
 • Pokiaľ nebude reklamácia uplatnená po prvotnom prejavení nedostatku, prípadne ak bude tovar s prejaveným nedostatkom naďalej používaný.
 • Sklz je mechanické poškodenie - vzniknutý zodretím vrchného materiálu, napr. pri hre, odieraniu jednej topánky o druhú, či prišliapnutím obuvi iným hráčom. Nemôže byť uznaný ako oprávnená reklamácia.
 • Zvláštnosť kopačiek z pravej kože: používaním topánok niekedy dôjde k vzniku malej trhlinky medzi vonkajšou podrážkou a materiálom zvršku. Ide o normálne opotrebenie kopačky, ktoré neprekáža v používaní.
 • U nevhodného vysúšania (popísané v kapitole Správna údržba obuvi) obuvi so syntetickými materiálmi dochádza k odlepeniu od podrážky.
 • Zvršky môžu vydržať dvakrát dlhšie ako medzipodošvy, ale keď sa opotrebuje polstrovanie v medzipodošve, obuv by sa mala nahradiť. V prípade náročného používania (časté športové aktivity, zvlášť beh) takýto prípad môže nastať aj každé 3 až 4 mesiace. Reklamácia sa teda vzťahuje iba na nedostatky spôsobené chybou materiálu, príp. zlou výrobnou technológiou.

5. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Objednávku môže kupujúci stornovať telefonicky (02/33056449) prípadne emailom info@11teamsports.sk až do chvíle, než s vami naši zamestnanci naplánujú dopravu tovaru k Vám. V písomnej forme storna Vás žiadame o uvedenie čísla objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú dostanete na váš kontaktný e-mail po úspešnom vytvorení objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považovaná napríklad o 70% nižšia cena, než je pre tento druhy a typ tovaru obvyklé. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 • Predávajúci má právo nepotvrdiť objednávku, alebo od objednávky odstúpiť, pozri Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou komunikácie na diaľku.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou komunikácie na diaľku

V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu predĺženú lehotu na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu nad rámec zákonných lehôt, a to v dĺžke 30 dní od prevzatia príslušného tovaru. V tejto lehote musí kupujúci odoslať odstúpenie od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci môže vyhlásiť spotrebiteľské akcie, ktorými túto lehotu ďalej predĺži. Kupujúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní po zaslaní odstúpenia od zmluvy, odošle tovar predávajúcemu naspäť.

Predávajúci nie je povinný vrátit prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúcí tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Vrátenie peňažných prostriedkov sa vzťahuje iba na tovar, nie na službu (ako napr. Expresné vrátenie peňazí, Predĺžená doba na vrátenie apod.).

V súlade s ustanovením § 7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je okrem iného aj dodanie:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár (DOC PDF) poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odporúčame odstúpiť od kúpnej zmluvy písomne tak, že túto skutočnosť kupujúci zašle na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@11teamsports.sk

Žiadame kupujúcich, aby v prípade odstúpenia uviedli číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložili doklad o kúpe tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašle kupujúci predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu( pri odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené náklady za dodanie tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka ,t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).

V prípade, ak kupujúci neoprávnene odstúpi od zmluvy predávajúci mu vráti tovar na náklady kupujúceho .

V prípade odstúpenia od zmluvy tovar možno vrátiť:

 • zaslaním tovaru späť na adresu predávajúceho doporučenou zásielkou ( nie na dobierku)
 • tovar osobne odovzdá kupujúci na adrese predávajúceho uvedenej v kontaktných údajoch najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci .

Kupujúci je povinný vrátiť tovar kompletný , nepoškodený , nepoužívaný a podľa možností v originálnom obale. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze v lehote 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, najskôr ale v okamihu prevzatia vráteného tovaru predávajúcemu, alebo ak kupujúci preukáže, že vrátený tovar odoslal predávajúcemu. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený predávajúcemu bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Kupujúci berie na vedomie, že výšku náhrady škody určí predávajúci s ohľadom na stav vráteného tovaru, pričom ak bude tovar vyhodnotené predávajúcim ako ďalej nepredajný, je výška náhrady škody rovná výške kúpnej ceny. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Hodnotu prípadne nevráteného poskytnutého darčeka je potom predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ak bol pri zadaní objednávky použitý hodnotový zľavový kód, bude v prípade čiastočného vrátenia objednávky odpočítaná výška zľavy od čiastky za vrátený tovar.
V prípade vrátenia celej objednávky bude vrátená konečná zaplatená suma.

7. Ďalšie poskytované služby

Expresné vrátenie peňazí:

Kupujúcemu je v košíku ponúkané „Expresné vrátenie peňazí“. Tým sa rozumie služba predávajúceho, pri ktorej objednaní kupujúcim, sa predávajúci zavazuje pre prípad, že dôjde k poškodeniu, strate zásielky alebo tovaru pri preprave, vrátiť zaplatenú čiastku, a to bezodkladne potom, čo sa o tejto ujme na tovare preukázateľne dozvie. Od poskytovania tejto služby nie je možné odstúpiť.

Predĺžená doba na vrátenie:

Uhradením tejto služby vzniká spotrebiteľské právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu v predĺženej lehote.

Štandardná lehota na vrátenie tovaru (článok 6 Všeobecných obchodných podmienok) sa v rámci tejto služby predlžuje o ďalších 30 dní, takže lehota na vrátenie tovaru je 60 dní alebo dlhšia, ak je vyhlásená spotrebiteľská akcia, ktorá predlžuje štandardnú lehotu.

Aj v prípade tovaru vráteného po uplynutí zákonnej lehoty si predávajúci vyhradzuje podmienku, že tento tovar nesmie byť použitý, s uplynutou dobou spotreby, čiastočne alebo úplne spotrebovaný alebo poškodený nad rámec bežnej kontroly tovaru po jeho prevzatí. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale a s neporušenými visačkami. Od poskytovaniu tejto služby nie je možné odstúpiť.

8. Záverečné ustanovenia

Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok či niektorého zo zmluvných dojednaní medzi stranami nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane reklamačného poriadku, nadobúdajú účinnosť dňa 02. 04. 2019. Zmeny reklamačného poriadku aj obchodných podmienok sú vyhradené.

Obchodné podmienky pre Slovenskú republiku

Dodacie lehoty

Tovar, ktorý je skladom Vám dodáme do 24 hodín od potvrdenia objednávky na akúkoľvek adresu vo Slovenskom republike.
Tovar, ktorý skladom nie, expedujeme zvyčajne do 5-10 pracovných dní, alebo podľa dostupnosti od dodávateľa.
Ak bude dodacia lehota predĺžená, bude zákazník včas informovaný.

Spôsob platby

Dobierkou: Pri voľbe platby dobierkou zaplatíte celú čiastku za objednaný tovar vodičovi.

Spôsob dopravy tovaru

Prepravnou spoločnosťou Geis. Kuriér Geis vám dovezie tovar na miesto, ktoré uvediete v objednávke (Informácie o Vás - kontaktná adresa). U väčších zásielok sa cena stanoví individuálne.